Genel Bilgiler

 

Genel Bilgiler

- 124 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri
Madde 27
1) Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur


2) Genel Sekreter üniversite idari teşkilatının başkanıdır ve bu teşkilatın çalışmasından rektöre karşı sorumludur


3) Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak


b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararları yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamaktır


c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek


d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak


e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak


f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek


g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek


h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak